SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení členové našeho klubu,

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstupuje dne 26.5.2018 v účinnost tato úprava také v ČR a dotýká se i běžného života našeho klubu.

Abychom splnili všechny požadované podmínky tohoto nařízení, je nezbytné podepsat členy klubu aktualizovaný Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu členů, resp. jejich zákonných zástupců, by nebylo další fungování hráčů a hráček v klubu možné. Zároveň předesíláme, že s osobními údaji našich členů bude nadále pracováno principiálně stejně jako doposud a nejedná se tedy o žádnou zásadní změnu. 

Celé znění souhlasu naleznete u nás na webu v sekci Ke stažení. U členů mladších 15 let je nutný souhlas zákonného zástupce. Toto znění platí od 25. 5. 2018.

Informace o zpracování osobních údajů

(u osob mladších 15 let souhlas zákonných zástupců)

Osobní údaje, které jsou poskytovány oddílem FBŠ SLAVIA Plzeň v rozsahu požadovaném přihláškou do oddílu, včetně rodného čísla, jsou zásadní pro řádné vedení členské základny spolku a pro ochranu práv spolku a jejich poskytnutí je tak nezbytné.

Požadované osobní údaje jsou v oddíle a následně pak v celé struktuře České unie sportu, z.s. (dále jen ČUS), jejímž je oddíl členem, evidovány nejen ze shora uvedeného důvodu pro oprávněnou činnost spolku, ale i z důvodu zajištění plnohodnotného využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Řádně evidovaná členská základna je např. podkladem pro stanovení příspěvku na činnost z vlastních zdrojů střešních organizací, pro jednání o uzavření kolektivních smluv s ochrannými organizacemi (OSA, Intergram). Osobní údaje jednotlivých členů jsou rovněž potřebné pro sjednání úrazového pojištění účastníků sportovních akcí, sjednání pojištění odpovědnosti trenérů apod.

Osobní údaje člena oddílu, včetně rodného čísla, jsou poskytovány do centrální evidence členské základny příslušného sportovního svazu (Český florbal), zejména pro identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje jsou rovněž poskytovány ve struktuře ČUS, příslušnému okresnímu sdružení ČUS a následně Výkonnému výboru ČUS v souladu s vnitřními předpisy ČUS, a to formou jejich vložení do Informačního systému ČUS. Na všech úrovních evidence osobních údajů, tj. jak v oddílu tak i v rámci struktury ČUS jsou údaje zpřístupněny pouze pracovníkům, jejichž náplň práce to vyžaduje. Tito pracovníci mají přístup do informačního systému po přihlášení svých jedinečných uživatelských jmen a po zadání svého hesla.

Dále pak jsou osobní údaje členů oddílu zpřístupňovány v rozsahu požadovaném příslušným poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu k doložení splnění podmínek stanovených programy podpory sportu vyhlašovaných v kompetenci MŠMT dle zákona č. 115/2001Sb. o podpoře sportu. Pro tyto účely je poskytnutí rodného čísla povinné. Obdobně platí pro poskytovatele dotací, grantů apod. z jiných veřejných zdrojů, zejména z krajů a obcí.

Poskytnutí požadovaných kontaktních údajů jako je telefon či e-mail je dobrovolné, ale jejich poskytnutí umožňuje komunikaci se členem a tím jeho lepší informovanost o záležitostech oddílu, o konání sportovních akcí atd. Dobrovolné je rovněž poskytnutí souhlasu k pořizování fotografií a videozáznamů člena, pokud se nejedná o případ, kdy tohoto souhlasu není třeba dle platné právní úpravy.

S novou legislativou Evropské unie GDPR (Obecným nařízením o ochraně osobních údajů) je nezbytné, abys jako člen oddílu FBŠ SLAVIA Plzeň souhlasil se zpracováním osobních údajů. Proto prosím před přihlášením do svého profilu nebo při nové registraci potvrď formulář, viz. níže.

 

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby oddíl FBŠ SLAVIA Plzeň z. s., IČO: 03847250, se sídlem Plzeň, U Borského parku 2916/19, 301 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 7247, zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v něm. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že oddíl je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu (Český florbal) a současně příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu („dále jen ČUS“) a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je oddíl oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je oddíl oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v něm.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností oddílu byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby oddíl tyto záznamy používalo při prezentaci své činnosti.