INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení členové našeho klubu,

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES vstupuje dne 26.5.2018 v účinnost tato úprava také v ČR a dotýká se i běžného života našeho klubu.

Abychom splnili všechny požadované podmínky tohoto nařízení, je nezbytné podepsat členy klubu aktualizovaný Souhlas se zpracováním osobních údajů. Bez tohoto souhlasu členů, resp. jejich zákonných zástupců, by nebylo další fungování hráčů a hráček v klubu možné. Zároveň předesíláme, že s osobními údaji našich členů bude nadále pracováno principiálně stejně jako doposud a nejedná se tedy o žádnou zásadní změnu. 

Informační zpráva o zpracování osobních údajů je vložena zde, konkrétní souhlasy pak budou součástí každé nové přihlášky člena do oddílu.

Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v klubu (SK)

(dále jen „Správce“),

FBŠ SLAVIA Plzeň, z. s.

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen „ZOPS“) zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,

2 datum narození,

3 adresu místa pobytu,

4 u cizince také adresu místa, kde se převážně zdržuje a státní občanství.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. zapsání člena una svazu Českého florbalu, žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).

Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.

Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

příslušnému sportovnímu Svazu (Český florbal),

příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS

Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS“),

příslušným orgánům státní správy a samosprávy,

a to za účelem

vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi,

identifikace na soutěžích,

žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.

Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem výše zmíněného klubu.


                               SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ – nad 16 let nebo se souhlasem ZZ


Uděluji tímto souhlas spolku FBŠ SLAVIA Plzeň, z. s. se sídlem U Borského parku 19, 301 00, Plzeň, IČ: 03847250, zapsaného ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni (dále jen „Správce“), aby ve smyslu GDPR zpracovával tyto osobní údaje:

1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky,

Tyto údaje potřebuje Správce zpracovávat za účelem klubové prezentace, na kvalitní vizuální stránku klubu a na budování značky klubu. Tyto údaje nebudou použity k žádným jiným účelům.
Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1     telefonní číslo,
2     e-mail,
3     rodné číslo,
4     facebookové ID,

Tyto osobní údaje je nutné zpracovávat za účelem vedení evidence členské základny (+ vytvoření registrace na webových stránkách www.fbsslaviaplzen.cz), nutné komunikace s členy a rodiči členů a dalšími souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.). 
Tyto údaje budou Správcem zpracovány po celou dobu účelu zpracování (po dobu 3 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován). Po dovršení této lhůty dojde k odstranění těchto osobních údajů. 
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
příslušnému sportovnímu Svazu (Český florbal),
příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS,
výkonnému výboru ČUS. 

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

S novou legislativou Evropské unie GDPR (Obecným nařízením o ochraně osobních údajů) je nezbytné, abys jako člen oddílu FBŠ SLAVIA Plzeň souhlasil se zpracováním osobních údajů. Proto prosím před přihlášením do svého profilu nebo při nové registraci potvrď formulář, viz. níže.

 

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., v platném znění a souhlas s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000Sb., v platném znění:

Souhlasím s tím, aby oddíl FBŠ SLAVIA Plzeň z. s., IČO: 03847250, se sídlem Plzeň, U Borského parku 2916/19, 301 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl L, vložka 7247, zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v něm. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na mé rodné číslo.

Dále souhlasím s tím, že oddíl je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do centrální evidence příslušného sportovního svazu (Český florbal) a současně příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu („dále jen ČUS“) a následně VV ČUS k vedení evidence členské základny v ČUS dle směrnic ČUS a k identifikaci sportovce při soutěžích. Souhlasím i s tím, že je oddíl oprávněn zpřístupnit údaje o mě vedené v nezbytném rozsahu orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací z veřejných rozpočtů.

Osobní údaje, včetně rodného čísla, je oddíl oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v něm.

Prohlašuji, jsem byl/a řádně informován/a o všech skutečnostech dle ustanovení §11 zákona č.101/2000Sb., v platném znění tak, jak jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

Souhlasím s tím, aby na akcích souvisejících s činností oddílu byla zachycována má podoba tak, aby podle zobrazení bylo možné určit mojí totožnost – formou fotografie, videozáznamu apod. Dále souhlasím s tím, aby oddíl tyto záznamy používalo při prezentaci své činnosti.